PRODUKTDATENBLATT

deutsch

CLEAN

BESCHREIBUNG:
CLEAN ist ein wässriges Produkt auf Tensidbasis und dient zur Reinigung von GFK, PVC und anderem Boots- und Yachtzubehör, wie z.B. Dinghis, Fender, Teppiche, Bilgen, PVC Covers und ähnlichem. CLEAN hat auch auf Campingfahrzeugen eine hervorragende Reinigungswirkung, wie zB bei Regenstreifen, Zeltunterböden, Keder, Stapelstühlen, vergilbten Kunststoffabdeckungen und weiterem.

EIGENSCHAFTEN:
CLEAN ist ein schäumendes Reinigungsmittel mit hoher Reinigungswirkung und
hohem Rückglanzeffekt. Glatte Oberflächen erhalten durch CLEAN einen besonders starken Glanz, lackierte Oberflächen werden durch spezielle Inhaltsstoffe gepflegt. Dadurch ist CLEAN speziell zur Boots- und Yachtpflege sowie Campingfahrzeuge sehr zu empfehlen. Das Produkt ist phosphatfrei und besitzt ein hervorragendes Fett- und Schmutzlösevermögen. CLEAN ist auch hervorragend geeignet für Boote/Yachten/Fahrzeuge und Oberflächen mit empfindlichen Beschichtungen bei gleichzeitig starker Schmutzlösekraft gegen hartnäckige Verunreinigungen.

ANWENDUNG:
CLEAN wird im Abwaschverfahren eingesetzt. CLEAN auf die zu reinigende
Oberfläche aufsprühen, kurze Zeit einwirken lassen und mit einem geeigneten
Schwamm verreiben. Mit viel Wasser ab- nachspülen, und allenfalls die Prozedur bei sehr starker Verschmutzung wiederholen. Ebenso kann die Anwendung mit Spritz- oder Dampfstrahlgeräten erfolgen. Die Ansatzkonzentration beträgt 2 – 10%. Die Arbeitstemperatur liegt im Bereich von 10°C – 85°C. Die Behandlungszeit beträgt ca. 3 – 15 Minuten. Für die Reinigung mit Dampfstrahlgeräten wird CLEAN
mit ca. 0,1 – 0,5 % an der Lanze zu dosiert.

SICHERHEIT UND UMWELTSCHUTZ:
Eine Zusammenfassung der wichtigsten Informationen zu Sicherheit und Umweltschutz ist in unserem Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung 1907/2006/EG enthalten. Der Inhalt des Produktdatenblattes entspricht unserem letzten Wissensstand.
Änderungen vorbehalten.

PRODUKTHERKUNFT:
Der Reiniger wird in Österreich hergestellt und abgefüllt.

SICHERHEITSDATENBLATT

CLEAN

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31 idgF
Kennzeichnungshinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) mit dem
Signalwort GEFAHR und dem Piktogramm GHS05

GEFAHRENHINWEISE:
H315 kann Hautreizungen verursachen
H318 kann schwere Augenschäden verursachen

SICHERHEITSHINWEISE:
P102 Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
P262 nicht in die Augen und/oder Kleidung gelangen lassen
P264 nach Gebrauch gründlich waschen
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung /Augenschutz tragen
P302/P352 Bei Berührung mit der Haut mit viel Wasser waschen
P305/P351/P338 Bei Kontakt mit den Augen einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spülen . Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Weiter spülen.
P310 Sofort Giftinformationszentrum/Arzt anrufen
P332/P313 Bei Hautreizung, ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen

GEFÄHRLICHE INHALTSSTOFFE:
Ethylendiamintetraessigsäure, Tetranatriumsalz

TRANSPORT HINWEISE
unterliegt nicht den Transportvorschriften nach UN-Nummern
keine Zuordnung für ordnungsgemässe UN-Versandbezeichnungen
keine Transportgefahrenklasse nach ADR/RID/ADN/ASR
ist als nicht umweltgefährdend eingestuft
keine besonderen Verpackungsvorschriften

ANDERE GEFAHRENHINWEISE:
ausser Reichweite von Kindern aufbewahren
nicht mit anderen Chemikalien mischen
nur in der Originalverpackung lagern
darf nicht eingenommen werden
Produktinhaltsstoffe sind biologisch abbaubar

KARTA PRODUKTU

polski

CLEAN

OPIS:
CLEAN jest wodnym produktem na bazie środków powierzchniowo czynnych i służy do czyszczenia. TWS, PVC i innych akcesoriów do łodzi i jachtów, takich jak dinghis, błotniki, dywany, zęzy, pokrowce PVC i tym podobne. CLEAN ma również doskonałe działanie czyszczące na pojazdach kempingowych, takich jak paski przeciwdeszczowe, podstawy namiotów, orurowanie, krzesła do układania w stosy,
pożółkłe plastikowe pokrowce i inne.

CHARAKTERYSTYKA:
CLEAN to pieniący się detergent o wysokim działaniu czyszczącym i
efekt wysokiego połysku pleców. Gładkie powierzchnie unoszą szczególnie silny połysk dzięki CLEAN, lakierowane powierzchnie są utrzymywane przez specjalne składniki. W rezultacie CLEAN jest wysoce polecany szczególnie do konserwacji łodzi i jachtów, a także pojazdów kempingowych. Produkt nie zawiera fosforanów i ma doskonałą zdolność rozpuszczania tłuszczu i brudu. CLEAN jest również
idealny do łodzi/jachtów/pojazdów i powierzchni z czułymi powłokami,
a jednocześnie silnie rozpuszcza zabrud przed uporczywym zanieczyszczeniem.

UZYJ:
CLEAN stosuje się w procesie zmywania. CZYSTE na czyszczeniu Spryskaj powierzchnię, pozostaw na krótki czas i z odpowiednim Przetrzyj gąbkę. Spłukać dużą ilością wody, a w razie potrzeby powtórzyć procedurę w przypadku
bardzo dużego zabrudzenia. Może być również używany z urządzeniami natryskowymi lub strumieniowymi parowymi. Stężenie zasad wynosi 2 – 10%. Temperatura pracy mieści się w przedziale 10°C – 85°C. Czas obróbki wynosi
ok. 3 – 15 minut. Do czyszczenia strumieniami pary CLEAN dozuje się około
0,1 – 0,5% na lance.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA:
Podsumowanie najważniejszych informacji na temat bezpieczeństwa i ochrony środowiska znajduje się w naszej karcie charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem 1907/2006/WE. Treść karty produktu odpowiada naszemu najnowszemu stanowi wiedzy. Może ulec zmianie.

POCHODZENIE PRODUKTU:
Środek czyszczący jest produkowany i butelkowany w Austrii.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

CLEAN

zgodnie z 1907/2006/WE, art. 31 idgF
Instrukcje etykietowania zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) z
Słowo sygnałowe NIEBEZPIECZEŃSTWO i piktogram GHS05

INFORMACJE O NIEBEZPIECZEŃSTWIE:
H315 może powodować podrażnienia skóry
H318 może spowodować poważne uszkodzenie oczu

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA:
P102 Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci
P262 nie dostaje się do oczu i/lub odzieży
P264 Dokładnie umyć po użyciu
P280 Noś rękawice ochronne/odzież ochronną/ochrona oczu
P302/P352 Umyć dużą ilością wody w przypadku kontaktu ze skórą
P305/P351/P338 W przypadku kontaktu z oczami przez kilka minut, ostrożnie z
Opłucz wodę. Jeśli to możliwe, zdejmij istniejące soczewki kontaktowe.
Kontynuuj płukanie.
P310 Natychmiast zadzwoń do centrum informacji o truciznach/lekarza
P332/P313 W przypadku podrażnienia skóry należy zasięgnąć porady lekarza/uwagi

NIEBEZPIECZNE SKŁADNIKI:
Kwas tetraoctowy etrynowo-diaminowy, sól tetrasodowa

NOTY TRANSPORTOWE:
nie podlega przepisom transportowym według numerów ONZ brak przypisania dla właściwych oznaczeń żeglugi ONZ
brak klasy zagrożenia transportowego według ADR/RID/ADN/ASR
jest klasyfikowany jako nie niebezpieczny dla środowiska
brak specjalnych przepisów dotyczących opakowań

INNE OŚWIADCZENIA O ZAGROŻENIU:
nie mieszać z innymi chemikaliami
przechowywać tylko w oryginalnym opakowaniu
nie wolno brać
Składniki produktu ulegają biodegradacji

PODACI O PROIZVODU

hrvatski

CLEAN

OPIS PROIZVODA:
C L E A N je tekući proizvod na bazi tenzida i koristi se za čišćenje GRP-a (staklo ojačano plastikom ili staklenim vlaknima) , PVC-a i ostalih dodataka za čamce i jahte kao što su gumenjaci, bokobrani, tepisi, kaljužnice, PVC navlake i slično.

KARAKTERISTIKE:
C L E A N je pjenušavi deterdžent s visokim učinkom čišćenja i visokim učinkom sjaja. Glatke površine dobivaju posebno izražen sjaj a lakirane površine potrebitu njegu. Zbog navedenih svojstava C L E A N se osobito preporučuje za njegu brodova i jahti. Proizvod je bez fosfata i ima izvrsnu moć otapanja masnoće i prljavštine. C L E A N je također izvrsno prikladan za čamce/jahte i površine s osjetljivim premazima jer istovremeno njeguje i otapa tvrdokornu prljavštinu.

PRIMJENA:
C L E A N se koristi u procesu ispiranja. Poprskati C L E A N na površinu koju čistite, ostaviti da djeluje kratko vrijeme i utrljati odgovarajućom spužvom. Isprati s puno vode i po potrebi ponoviti postupak u slučaju jakog zaprljanja.
Također se može koristiti s uređajima za mlazno raspršivanje vode ili pare. Početna koncentracija je 2 – 10%. Radna temperatura je u rasponu od 10°C – 85°C. Trajanje tretmana je oko 3-15 minuta. Za čišćenje aparatima s parnim mlazom C L E A N se dozira cca. 0,1 – 0,5% na spremnik/koplje.

SIGURNOST I ZAŠTITA OKOLIŠA:
Sažetak najvažnijih informacija o sigurnosti i zaštiti okoliša nalazi se u našem sigurnosno-tehničkom listu u skladu s uredbom 1907/2006/EZ. Sadržaj lista s podacima o proizvodu odgovara našim najnovijim saznanjima. Zadržavamo pravo na promjene.

PORIJEKLO PROIZVODA:
Sredstvo za čišćenje je proizvedeno i punjeno u Austriji.


SICURNOSNO TECHNIKI LIST

CLEAN

prema 1907/2006/EG, članak 31. s izmjenama i dopunama. Podaci o označavanju prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP) sa signalnom riječi OPASNOST i piktogramom GHS05

UPOZORENJA ZA OPASNOST:
H315 može izazvati iritaciju kože
H318 može izazvati ozbiljno oštećenje oka

SIGURNOSNE UPUTE:
P102 Čuvati izvan dohvata djece
P262 ne smije dospjeti u oči i/ili na odjeću
P264 Nakon rukovanja temeljito isprati
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odjeću/zaštitu za oči
P302/P352 Nakon dodira s kožom isprati s puno vode
P305/P351/P338 U slučaju dodira s očima, pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ako je moguće, uklonite kontaktne leće. Nastavite s ispiranjem.
P310 Odmah se obratite liječniku
P332/P313 Ako dođe do iritacije kože, potražite pomoć/savjet liječnika

OPASNE TVARI:
Etilendiamintetraoctena kiselina, tetranatrijeva sol

INFORMACIJE O PRIJEVOZU:
CLEAN ne podliježe transportnim propisima prema  UN- brojevimaNema klasificiranja za pravilno otpremno ime prema UN-uNema razreda  opasnosti u transportu prema ADR/RID/ADN/ASRKlasificiran je kao neopasan za okoliš Nema posebnih  propisa za pakiranje

DODATNE SIGURNOSNE UPUTE:
ne miješati s drugim kemikalijama
čuvati samo u originalnom pakiranju
ne smije se gutati
sastojci proizvoda su biorazgradivi

CLEAN

Produkt- und Sicherheitsdatenblätter
in Deutsch, Polnisch und Kroatisch herunterladen